SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 147-155

Halina Powęska

UDZIAł HANDLU PRZYGRANICZNEGO W OBROTACH TOWAROWYCH ARTYKUłAMI żYWNOśCIOWYMI POLSKI Z KRAJAMI SąSIADUJąCYMI NA ZEWNęTRZNEJ GRANICY UE

słowa kluczowe: Dzieci, Młodzież, Zdrowie publiczneHandel zagraniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Produkty żywnościowe
abstrakt:

W artykule dokonano analizy zmian udziału towarów żywnościowych w strukturze obrotów handlowych z Ukrainą, Białorusią i Rosją, uwzględniając obroty rejestrowane i nierejestrowane. Przedstawiono także tendencje w zakresie udziału sektora nierejestrowanego w ogólnej wartości obrotów towarami żywnościowymi. Traktując łącznie sektor rejestrowany i nierejestrowany, wykazano, że eksport artykułów żywnościowych Polski na rynki ukraiński, rosyjski i białoruski w latach 2010-2012 był zdecydowanie większy niż import towarów spożywczych z tych krajów. Jednocześnie odnotowano znaczne różnice w zakresie wielkości eksportu i importu z poszczególnymi krajami. W handlu z Ukrainą wartości importu i eksportu były zbliżone do siebie, a w przypadku Rosji i Białorusi zdecydowanie eksport przewyższał import, co odnotowano zarówno w sektorze rejestrowanym, jak i w nierejestrowanym.

pub/13_4_147.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_147.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Powęska, Halina. "The Share of Cross-Border Shopping in Poland's Trade Turnover of Food Products with the Neighbouring Countries on the EU's External Border." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 147-155.
APA (2014). The Share of Cross-Border Shopping in Poland's Trade Turnover of Food Products with the Neighbouring Countries on the EU's External Border. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 147-155
ISO 690 POWęSKA, Halina. The Share of Cross-Border Shopping in Poland's Trade Turnover of Food Products with the Neighbouring Countries on the EU's External Border. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 147-155.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-147.html