SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 19-30

Joanna Chudzian

WPłYW REKLAMY NA ZACHOWANIA KONSUMENTóW O NISKIM I WYSOKIM POZIOMIE KONSUMPCJI PRODUKTóW MLECZARSKICH

słowa kluczowe: Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE, Inteligentna specjalizacjaGospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Model logitowyZachowania konsumenta, Rynek produktów mleczarskich, Reklama, Badania empiryczne
abstrakt:

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu reklamy na zachowania konsumentów na rynku produktów mleczarskich. Cel ten został zrealizowany z wykorzystaniem danych pochodzących z badania własnego przeprowadzonego na próbie 550 respondentów. Wyniki badania pokazały, że badani cechują się różną wrażliwością na komunikaty reklamowe w zależności od stopnia spożycia produktów mleczarskich. Zoperacjonalizowany model teoretyczny oddziaływania reklamy AIDA posłużył do przedstawienie skuteczności reklamy. Dla wskazania różnic pomiędzy grupami konsumentów zbudowano drzewa regresji dla grup konsumentów różniących się poziomem spożycia produktów mleczarskich. Zaobserwowano istotne znaczenie komunikatów o charakterze emocjonalnym wśród użytkowników intensywnych oraz komunikatów racjonalnych u sporadycznych użytkowników produktów mleczarskich.

pub/13_4_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chudzian, Joanna. "Impact of Advertising on Behaviour of Consumers of Low and High Level of Consumption of Dairy Products." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 19-30.
APA (2014). Impact of Advertising on Behaviour of Consumers of Low and High Level of Consumption of Dairy Products. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 19-30
ISO 690 CHUDZIAN, Joanna. Impact of Advertising on Behaviour of Consumers of Low and High Level of Consumption of Dairy Products. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 19-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-19.html