SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 31-42

Agnieszka Cyburt

AKTYWNOść SAMORZąDóW LOKALNYCH W ABSORPCJI śRODKóW UNIJNYCH JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMIN WIEJSKICH

słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Rozwój regionalny, Gmina
abstrakt:

Opracowanie dotyczy takich obszarów badawczych jak rozwój lokalny oraz aktywność samorządów w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gmin wiejskich. W artykule zawarto rozważania teoretyczne oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na obszarze ogółu gmin wiejskich z województwa lubelskiego (171 jednostek). Wybór województwa był celowy, jako że jest ono zaliczane do obszarów problemowych, gdzie obserwuje się kumulację barier rozwojowych. Zakres badań obejmował lata 2004-2010 i dotyczył okresów programowania finansowej pomocy w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2006 i 2007-2013.

pub/13_4_31.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cyburt, Agnieszka. "The Activity of Local Governments in the Absorption of EU Funds as a Factor in the Development of Rural Communes." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 31-42.
APA (2014). The Activity of Local Governments in the Absorption of EU Funds as a Factor in the Development of Rural Communes. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 31-42
ISO 690 CYBURT, Agnieszka. The Activity of Local Governments in the Absorption of EU Funds as a Factor in the Development of Rural Communes. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 31-42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-31.html