SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 43-54

Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Joanna Stanisławska

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO W POLSCE W 2005 I 2010

słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Rozwój regionalny, GminaPrzemysł spożywczy, Syntetyczny miernik, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
abstrakt:

W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005 i 2010, a także ich uporządkowania liniowego i klasyfikacji przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju, skonstruowanego za pomocą metody TOPSIS, na podstawie niepublikowanych danych statystycznych, pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż sytuacja finansowa poszczególnych branż sektora przemysłu spożywczego była zróżnicowana. Na podstawie wartości syntetycznego miernika wyodrębniono cztery klasy typologiczne, różniące się pod względem rentowności, poziomu zadłużenia i płynności finansowej. Mimo pogłębiającego się kryzysu w 2010 roku sytuacja finansowa przemysłu spożywczego nieznacznie poprawiła się w porównaniu do 2005 roku, zarówno pod względem rentowności, jak również gospodarowania majątkiem obrotowym.

pub/13_4_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czerwińska-Kayzer, Dorota, et al. "Assessment of the Financial Situation of Food Industry in Poland in 2005 and 2010." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 43-54.
APA (2014). Assessment of the Financial Situation of Food Industry in Poland in 2005 and 2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 43-54
ISO 690 CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota, FLOREK, Joanna, STANISłAWSKA, Joanna. Assessment of the Financial Situation of Food Industry in Poland in 2005 and 2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 43-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-43.html