SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 7-17

Paulina Anioła-Mikołajczak, Zbigniew Gołaś

SOCIO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAń OSZCZęDNOśCIOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH

słowa kluczowe: Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE, Inteligentna specjalizacjaGospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Model logitowy
abstrakt:

Przeprowadzone badania miały na celu identyfikację czynników wpływających na zachowania finansowe gospodarstw domowych w aspekcie oszczędzania, tj. skłonności do oszczędzania (wyrażonej faktem posiadania oszczędności) oraz stopy oszczędzania (mierzonej relacją oszczędności do uzyskiwanych dochodów). W pracy wykorzystano dane jednostkowe Diagnozy Społecznej, na podstawie których zbudowano modele logitowe. Ich wyniki wskazują, że zachowania oszczędnościowe polskich gospodarstw domowych są najbardziej determinowane przez poziom uzyskiwanych dochodów oraz wykształcenie głowy gospodarstwa domowego.

pub/13_4_7.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Anioła-Mikołajczak, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "The Socioeconomic Conditions of Saving Behaviours in Polish Households." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 7-17.
APA (2014). The Socioeconomic Conditions of Saving Behaviours in Polish Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 7-17
ISO 690 ANIOłA-MIKOłAJCZAK, Paulina, GOłAś, Zbigniew. The Socioeconomic Conditions of Saving Behaviours in Polish Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 7-17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-7.html