SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 79-90

Maria Kierepka, Katarzyna Szmidt, Andrzej Samborski

ZRóżNICOWANIE REGIONALNE W POZYSKIWANIU śRODKóW UNIJNYCH WSPIERAJąCYCH KONKURENCYJNOść SEKTORA ROLNO-żYWNOśCIOWEGO W POLSCE W LATACH 2002-2013

słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych statystycznychPrzemysł przetwórczy, Rolnictwo, Zróżnicowanie regionalne, Środki unijne, Wsparcie finansowe
abstrakt:

W artykule przedstawiono unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej Polski w latach 2002-2013. Wyodrębniono 15 działań z programów SAPARD, SPO-ROL, PROW, które w sposób bezpośredni i pośredni miały wpływ na realizację celu niniejszej analizy. Oceniono budżet wsparcia w skali kraju i w układzie województw. Analiza wykazała, że na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Polski oraz na rozwój podmiotów sektora rolno-żywnościowego wydano kwotą 30 452 milionów PLN. Najwięcej środków trafiło do rolników (80%), natomiast na przemysł przetwórczy oraz poprawę infrastruktury pozyskano zbliżone kwoty wynoszące ok. 10% budżetu wykorzystanego na ten cel.

pub/13_4_79.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kierepka, Maria, et al. "Regional Differences in Obtaining EU Funds Supporting Competitiveness of Agri-Food Sector in Poland in the Years 2002-2013." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 79-90.
APA (2014). Regional Differences in Obtaining EU Funds Supporting Competitiveness of Agri-Food Sector in Poland in the Years 2002-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 79-90
ISO 690 KIEREPKA, Maria, SZMIDT, Katarzyna, SAMBORSKI, Andrzej. Regional Differences in Obtaining EU Funds Supporting Competitiveness of Agri-Food Sector in Poland in the Years 2002-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 79-90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-79.html