SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 105-115

Anna Nowak, Ewa Wójcik, Artur Krukowski

ZMIANY PRODUKTYWNOśCI CZYNNIKóW PRODUKCJI W TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2004 I 2012

słowa kluczowe: Analiza skupień, Metody analityczne, Wyniki badańRolnictwo, Gospodarstwa rolne, Funkcja Cobba-Douglasa, Produktywność
abstrakt:

Celem opracowania jest ocena zmian, jakie zaszły w produktywności czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w 2012 roku w stosunku do 2004 roku. Analizie poddano elastyczność związków między czynnikami produkcji, tj. powierzchnią użytków rolnych w hektarach, nakładami pracy ludzkiej w roboczogodzinach oraz kosztami ogółem w złotych w latach 2004 i 2012, a uzyskanymi w wyniku ich zastosowania efektami wyrażonymi wartością produkcji. Pozwoliło to na ocenę zmian, jakie zaszły w efektywności gospodarowania towarowych gospodarstw rolnych w ciągu ośmiu lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W badanym okresie przeciętna produktywność pracy zwiększyła się o 86,5%, a ziemi o 29,7%. Przeciętna produktywność kapitału zmniejszyła się, podobnie jak krańcowa produktywność pracy i ziemi.

pub/14_3_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Anna, et al. "The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 105-115.
APA (2015). The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 105-115
ISO 690 NOWAK, Anna, WóJCIK, Ewa, KRUKOWSKI, Artur. The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 105-115.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-105.html