SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 117-134

Tomasz Siudek, Aldona Zawojska

USTALANIE OPTYMALNYCH STóP PROCENTOWYCH OD DEPOZYTóW I KREDYTóW W BANKACH SPółDZIELCZYCH

słowa kluczowe: Analiza skupień, Metody analityczne, Wyniki badańRolnictwo, Gospodarstwa rolne, Funkcja Cobba-Douglasa, ProduktywnośćBanki spółdzielcze, Ekonomia społeczna, Stopa procentowa, Depozyt bankowy
abstrakt:

W artykule podjęto się teoretycznie rozwiązać problem ustalania stóp procentowych od depozytów i kredytów przez bank spółdzielczy w przypadku braku ich różnicowania dla członków (właścicieli) banku oraz pozostałych klientów. W modelu optymalizacyjnym przyjęto trzy warianty preferencji klientów przez bank: orientacja na kredytobiorców, orientacja na depozytariuszy oraz polityka zorientowana neutralne, jak również podejście czysto komercyjne (nastawione na zysk). Według uzyskanych wyników, wysokość optymalnych stóp procentowych od kredytów i depozytów w banku spółdzielczym zależy przede wszystkim od jego preferencji. Znajdują się one również pod wpływem rynkowych stóp procentowych oraz elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat banku. Badanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania banku spółdzielczego, jako podmiotu ekonomii społecznej, oraz uzupełnia dotychczasową literaturę w zakresie modelowania optymalnych stóp procentowych w spółdzielczych instytucjach finansowych.

pub/14_3_117.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siudek, Tomasz, and Aldona Zawojska. "Optimal Deposit and Loan Interest Rates Setting in Co-Operative Banks." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 117-134.
APA (2015). Optimal Deposit and Loan Interest Rates Setting in Co-Operative Banks. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 117-134
ISO 690 SIUDEK, Tomasz, ZAWOJSKA, Aldona. Optimal Deposit and Loan Interest Rates Setting in Co-Operative Banks. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 117-134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-117.html