SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 135-147

Wojciech Sroka

ZASOBY I WYKORZYSTANIE GRUNTóW ROLNYCH W POLSKICH MIASTACH W śWIETLE WYBRANYCH TEORII LOKALIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ

słowa kluczowe: Rolnictwo, Grunty rolne, Renta gruntowa
abstrakt:

W pracy poddano weryfikacji hipotezę, że udział gruntów użytkowanych przez gospodarstwa rolne w powierzchni miast, a także zakres ich produkcyjnego wykorzystania są determinowane działaniem mechanizmu rent gruntowych. Wykazano, iż w bardzo dużych miastach (powyżej 500 tys. ludności) oraz miastach, gdzie występuje bardzo duże natężenie przedsiębiorstw z sektora pozarolniczego udział użytków rolnych jest odpowiednio o ponad 8,5 oraz 5,1 punktów procentowych mniejszy niż średnio w badanej populacji miast. Ponadto w jednostkach tych ponad 35% użytków rolnych nie było użytkowane rolniczo, podczas gdy średnio w polskich miastach odsetek ten wynosił około 28%. Duże znaczenie dla sposobu wykorzystania gruntów w miastach oprócz mechanizmu rent gruntowych mają również działania spekulacyjne oraz interwencja publiczna, które są najbardziej nasilone w dużych miastach oraz miastach o dużej liczbie przedsiębiorstw z sektora pozarolniczego.

pub/14_3_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sroka, Wojciech. "Resources and Use of Agricultural Land in Polish Cities According to Chosen Theories of Location of Agricultural Production." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 135-147.
APA (2015). Resources and Use of Agricultural Land in Polish Cities According to Chosen Theories of Location of Agricultural Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 135-147
ISO 690 SROKA, Wojciech. Resources and Use of Agricultural Land in Polish Cities According to Chosen Theories of Location of Agricultural Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 135-147.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-135.html