SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 157-166

Magdalena Zwolińska-Ligaj

AKTYWNOść PRZEDSIęBIORCóW OBSZARóW PRZYRODNICZO CENNYCH W KSZTAłTOWANIU EKOPRODUKTU - PRZYKłAD WOJEWóDZTWA LUBELSKIEGO

słowa kluczowe: Rolnictwo, Grunty rolne, Renta gruntowaTeoria konsumpcji, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby komunikacyjneCykl życia produktu, Marketing, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
abstrakt:

Celem opracowania jest charakterystyka aktywności przedsiębiorców w zakresie uwzględniania wymogów środowiskowych w ramach poszczególnych faz cyklu życia produktu/usługi oraz ocena wybranych elementów potencjału badanych organizacji istotnych z perspektywy zwiększenia tej aktywności. W pracy dokonano także oceny istotności wybranych czynników wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych oraz zarysowano problem znaczenia lokalizacji na obszarze przyrodniczo cennym dla kształtowania ekoproduktu. Badania ujawniły brak formalnych podstaw wdrażania polityki ekoproduktu oraz motywację działań proekologicznych połowy podmiotów wynikającą głównie z potrzeby spełniania regulacji środowiskowych. Aktywność w kształtowaniu ekoproduktu wymaga w przypadku badanej grupy wzmocnienia i bardziej kompleksowego podejścia. Jej ograniczenie stanowią bariery finansowe i informacyjne. Większość badanych dostrzega możliwości w zakresie kreowania produktu ekologicznego wynikające z lokalizacji.

pub/14_3_157.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_157.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zwolińska-Ligaj, Magdalena. "Areas of Business Activity in the Development of Environmentally Valuable Eco-Products - as Exemplified by the Lublin Voivodeship." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 157-166.
APA (2015). Areas of Business Activity in the Development of Environmentally Valuable Eco-Products - as Exemplified by the Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 157-166
ISO 690 ZWOLIńSKA-LIGAJ, Magdalena. Areas of Business Activity in the Development of Environmentally Valuable Eco-Products - as Exemplified by the Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 157-166.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-157.html