SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 167-175

Dariusz Żmija

UBóSTWO EKONOMICZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH POLSKI

słowa kluczowe: Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wskaźniki ubóstwa
abstrakt:

W Polsce relatywnie częściej w ubóstwie ekonomicznym egzystują rodziny, które mieszkają na wsi, o czym świadczy fakt, iż w latach 2007-2013 wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym na wsi były większe niż w miastach. Największa różnica w opisanych wskaźnikach ubóstwa między miastem a wsią występowała w przypadku ubóstwa relatywnego. Brak wyraźnego obniżania się wskaźnika ubóstwa relatywnego, zwłaszcza na wsi, jest oznaką utrzymywania się w Polsce nierówności dochodowych. W szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na tle pozostałych grup gospodarstw domowych znajdowali się członkowie gospodarstw domowych rolników, dla których wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym były największe. Na obszarach wiejskich Polski kumuluje się wiele negatywnych zjawisk, które sprzyjają zjawisku ubóstwa. Do najważniejszych z nich zaliczyć można bardzo duże bezrobocie oraz stosunkowo niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej.

pub/14_3_167.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_167.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żmija, Dariusz. "Economic Poverty in Rural Areas of Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 167-175.
APA (2015). Economic Poverty in Rural Areas of Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 167-175
ISO 690 ŻMIJA, Dariusz. Economic Poverty in Rural Areas of Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 167-175.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-167.html