SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 177-187

Katarzyna Żmija

ALOKACJA śRODKóW UNII EUROPEJSKIEJ A POZIOM ROZWOJU GMIN NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWóDZTWA MAłOPOLSKIEGO

słowa kluczowe: Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wskaźniki ubóstwaObszary wiejskie, Alokacja kapitału, Środki unijne, Rozwój obszarów wiejskich
abstrakt:

Specyficzne problemy obszarów wiejskich województwa małopolskiego sprawiają, że szczególnego znaczenia nabierają działania ukierunkowane na wsparcie ich wielofunkcyjnego rozwoju, co jest jednym z zasadniczych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich. W artykule podjęto próbę określenia kierunków przestrzennej alokacji dotacji przyznanych w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeznaczonych na wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Wyniki badań wskazują na terytorialne zróżnicowanie absorpcji środków oraz występowanie znacznych różnic w tym względzie między badanymi gminami. Na poziomie poszczególnych gmin nie stwierdzono natomiast zależności między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy a łączną wartością dotacji pozyskanych przez beneficjentów w tej gminie.

pub/14_3_177.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_177.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żmija, Katarzyna. "Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 177-187.
APA (2015). Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 177-187
ISO 690 ŻMIJA, Katarzyna. Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 177-187.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-177.html