SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 39-48

Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik

ROZWAżANIA WOKół SAMOISTNEJ PRODUKTYWNOśCI ZIEMI I JEJ UWARUNKOWAń W ROLNICTWIE ZRóWNOWAżONYM

słowa kluczowe: Rolnictwo, Logistyka kontraktowa, Kraje rozwijające sięRolnictwo zrównoważone, Produktywność ziemi, Zasoby naturalne
abstrakt:

W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Środowisko naturalne w krajach rozwiniętych stało się niemal całkowicie antropogeniczne. W takich warunkach sposób wykorzystania zasobów naturalnych powinien także się zmienić. Związane jest to z nowymi potrzebami i priorytetami opisanymi w artykule, czyli zapotrzebowaniem na zapewnienie dotyczące odnawialności zasobów naturalnych, jak również prospołecznymi i proekologicznymi kryteriami alokacji zasobów. Podstawowym celem artykułu była próba opracowania nowej koncepcji renty gruntowej oraz odpowiedź na pytanie, czy ziemia potrzebuje dodatkowych nakładów kapitału w formie bodźca, aby utrzymać produktywność pieniężną w warunkach zrównoważonego rozwoju. Autorzy sformułowali hipotezy: powodem występowania renty ziemi są samoistne użyteczności czynnika ziemi, które w gospodarce towarowo-pieniężnej powodują, że oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie jest większa niż w jego otoczeniu rynkowym. W związku z tym, wartość renty gruntowej jest zdeterminowana pozytywną różnicą między oczekiwaną produktywnością kapitału w rolnictwie i jego otoczeniu rynkowym.

pub/14_3_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Bazyli, and Agnieszka Brelik. "Considerations on a Land Intrinsic Productivity and its Determinants in a Sustainable Agriculture." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 39-48.
APA (2015). Considerations on a Land Intrinsic Productivity and its Determinants in a Sustainable Agriculture. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 39-48
ISO 690 CZYżEWSKI, Bazyli, BRELIK, Agnieszka. Considerations on a Land Intrinsic Productivity and its Determinants in a Sustainable Agriculture. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 39-48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-39.html