SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 63-72

Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska

POZYCJA KONKURENCYJNA PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RYNKU śWIATOWYM

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Handel międzynarodowy, Konkurencyjność
abstrakt:

Przeprowadzone badania wpisują się w handlowy nurt badań nad konkurencyjnością. Celem głównym była ocena pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego Unii Europejskiej (UE) na rynku światowym w latach 2000-2013. Zastosowano wskaźniki bazujące na wynikach osiąganych w handlu zagranicznym: udział w światowym eksporcie, wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych. Przemysł spożywczy został zdefiniowany na podstawie agregacji działów 01-09, 11, 4 SITC Rev. 3. Z badań wynika, że UE i USA były największymi eksporterami produktów przemysłu spożywczego na świecie. Ich znaczenie w światowym eksporcie maleje nieznacznie na korzyść takich krajów, jak Chiny i Brazylia. Uzyskiwana przez UE nadwyżka w handlu żywnością była niewielka, zwłaszcza w porównaniu do Argentyny. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto, że UE jako całość nie posiadała przewag komparatywnych w handlu artykułami spożywczymi nad krajami nienależącymi do Wspólnoty.

pub/14_3_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Juchniewicz, Małgorzata, and Katarzyna Łukiewska. "Competitive Position of the Food Industry of the European Union on the Global Market." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 63-72.
APA (2015). Competitive Position of the Food Industry of the European Union on the Global Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 63-72
ISO 690 JUCHNIEWICZ, Małgorzata, ŁUKIEWSKA, Katarzyna. Competitive Position of the Food Industry of the European Union on the Global Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 63-72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-63.html