SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 73-82

Władysława Łuczka, Lidia Jabłońska-Porzuczek

CZYNNIKI DETERMINUJąCE DECYZJę O PRZEJśCIU NA EMERYTURę

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Handel międzynarodowy, KonkurencyjnośćEmerytury, Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludności
abstrakt:

W ostatnich latach ze względu na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze i demograficzne zwraca się szczególną uwagę na aktywność zawodową osób starszych. Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia udziału grupy 50+ w rynku pracy, aby działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, należy najpierw zidentyfikować przyczyny ograniczające aktywność osób w wieku okołoemerytalnym. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających na podjęcie decyzji emerytalnej. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że respondenci stosunkowo wcześniej korzystali z prawa do świadczeń. Średni wiek przejścia respondenta na emeryturę wyniósł 58,6 lat. Większość czynników wpływających na decyzję o skorzystaniu z prawa do emerytury bezpośrednio związana jest z systemem emerytalnym, a w szczególności z zasadami nabywania uprawnień i obliczania poziomu świadczeń. Respondenci jako główną przyczynę przejścia na emeryturę wskazali osiągnięcie wieku emerytalnego, następnie korzystne warunki finansowe.

pub/14_3_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łuczka, Władysława, and Lidia Jabłońska-Porzuczek. "Factors Determining the Decision to Retire." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 73-82.
APA (2015). Factors Determining the Decision to Retire. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 73-82
ISO 690 ŁUCZKA, Władysława, JABłOńSKA-PORZUCZEK, Lidia. Factors Determining the Decision to Retire. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 73-82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-73.html