SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 83-93

Monika Mularska-Kucharek, Justyna Wiktorowicz

PRZEDSIęBIORCZOść MIESZKAńCóW WSI W POLSCE

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Handel międzynarodowy, KonkurencyjnośćEmerytury, Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludnościObszary wiejskie, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, Przedsiębiorczość
abstrakt:

Przekształcenia zachodzące na obszarach wiejskich zmierzają do zwiększania różnorodności terenów wiejskich poprzez rozszerzenie dotychczas pełnionych funkcji, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Zwiększa to znaczenie przedsiębiorczości mieszkańców wsi. Jako cel pracy przyjęto ocenę przedsiębiorczości mieszkańców wsi w porównaniu z mieszkającymi w miastach. Uwzględniono przy tym zarówno postawy, jak i działania przedsiębiorcze. Istotny obszar analizy stanowiła ocena relacji między oboma aspektami przedsiębiorczości. Przeprowadzone badania wykazały, że potencjał przedsiębiorczy mieszkańców wsi w Polsce jest relatywnie duży. Zarówno z punktu widzenia postaw, jak i działań przedsiębiorczych mieszkańcy wsi nie pozostają przy tym w tyle za mieszkańcami miast. Jednocześnie, podejmowane przez nich działania przedsiębiorcze pozostają w związku z ich postawą przedsiębiorczą.

pub/14_3_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mularska-Kucharek, Monika, and Justyna Wiktorowicz. "Entrepreneurship of Rural Residents in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 83-93.
APA (2015). Entrepreneurship of Rural Residents in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 83-93
ISO 690 MULARSKA-KUCHAREK, Monika, WIKTOROWICZ, Justyna. Entrepreneurship of Rural Residents in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 83-93.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-83.html