SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 103-113

Łukasz Satoła

ZADłUżENIE GMIN W śWIETLE NOWEGO INDYWIDUALNEGO WSKAźNIKA ZADłUżENIA

słowa kluczowe: Rodzaje działalności gospodarczej, Finansowanie rolnictwa, Modernizacja rolnictwa, Analiza regresji, Pozarolnicza działalność gospodarczaPolityka transportowa, Transport morski, Transport lotniczy, AutostradyFinanse publiczne, Budżet gminy, Zadłużenie, An
abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez gminy. Przedstawiona została także klasyfikacja ograniczeń stosowanych w limitowaniu samorządowego długu w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wskazano zmiany, jakie w obszarze zadłużania się wywołała w sektorze samorządowym nowa ustawa o finansach publicznych. Analizie poddano wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego w Polsce (2479 podmiotów). Wskazano, że kondycja finansowa gmin jest kluczowym czynnikiem określającym ich możliwości do zaciągania długu. W miarę pogarszania się sytuacji finansowej malała liczba gmin wykazujących nadwyżkę operacyjną, co skutkowało spadkiem indywidualnych wskaźników zadłużenia. Z chwilą wprowadzenia nowelizacji ustawowych gminy, planując budżety, zaczęły wprowadzać działania korygujące, które w efekcie miały doprowadzić do zwiększenia potencjału zaciągania zobowiązań kredytowych.

pub/14_4_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Satoła, Łukasz. "Debt of Communes in the Light of a New Individual Debt Ratio." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 103-113.
APA (2015). Debt of Communes in the Light of a New Individual Debt Ratio. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 103-113
ISO 690 SATOłA, Łukasz. Debt of Communes in the Light of a New Individual Debt Ratio. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 103-113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-103.html