SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 139-147

Tomasz Wojewodzic, Aleksandra Płonka

DYWESTYCJE PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH - ISTOTA, ZAKRES, KONSEKWENCJE

słowa kluczowe: Rozwój gospodarczy, Rynek pracy, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, WynagrodzeniaPrzemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Eksport, PrzedsiębiorczośćGospodarstwa rolne, Dywestycje, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Struktura produkcji rolniczej
abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja zmian zachodzących w gospodarstwach rolniczych w związku z ograniczaniem ich aktywności produkcyjnej. Dużą uwagę poświęcono zmianom w skali i organizacji produkcji zwierzęcej, w której zjawiska recesywne są w ostatnich latach szczególnie widoczne. Obserwowane na początku XXI wieku procesy wycofywania się rolników w Polsce z produkcji rolniczej należy uznać za przejaw zmian strukturalnych w rolnictwie. Odchodzenie rolników od prowadzenia produkcji zwierzęcej może być zarówno etapem pośrednim rezygnacji z działalności rolniczej (dywestycji paliatywnych), jak również etapem wstępnym reorganizacji gospodarstwa (repozycjonowanie, rekoncentracja).

pub/14_4_139.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojewodzic, Tomasz, and Aleksandra Płonka. "Production Divestments on Farms - Essence, Scope, Consequences." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 139-147.
APA (2015). Production Divestments on Farms - Essence, Scope, Consequences. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 139-147
ISO 690 WOJEWODZIC, Tomasz, PłONKA, Aleksandra. Production Divestments on Farms - Essence, Scope, Consequences. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 139-147.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-139.html