SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 149-157

Dagmara K Zuzek, Izabela Wielewska

ZNACZENIE EDUKACJI W PROPAGOWANIU IDEI ZRóWNOWAżONEGO ROZWOJU I SPOłECZNEJ ODPOWIEDZIALNOśCI ROLNICTWA W WOJEWóDZTWIE POMORSKIM

słowa kluczowe: Edukacja, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważony
abstrakt:

Obecnie od produkcji rolniczej wymaga się realizacji nie tylko celów związanych z wytwarzaniem żywności, ale także przestrzegania praw ochrony środowiska naturalnego. Rolnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest częścią tego środowiska a praca na roli nie może niszczyć przyrody, dlatego niezbędne staje się wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności w rolnictwie poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej rolników. Celem badań było wskazanie i ocena znaczenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności rolnictwa w opinii samych rolników. Badaniu sondażowemu poddano 386 respondentów z województwa pomorskiego. Badania wykazały, że rolnicy nie są specjalnie zainteresowani problematyką zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności wobec rolnictwa, ich wiedza w tym zakresie jest niewielka, stąd też istnieje pilna potrzeba ciągłego transferu wiedzy do rolników, a najbardziej znaczącą jest edukacja szkolna oraz prowadzone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego szkolenia i warsztaty.

pub/14_4_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zuzek, Dagmara K, and Izabela Wielewska. "The Significance of Education in Promoting the Idea of Sustainable Development and Social Responsibility in Agriculture in the Pomeranian Voivodeship." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 149-157.
APA (2015). The Significance of Education in Promoting the Idea of Sustainable Development and Social Responsibility in Agriculture in the Pomeranian Voivodeship. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 149-157
ISO 690 ZUZEK, Dagmara K, WIELEWSKA, Izabela. The Significance of Education in Promoting the Idea of Sustainable Development and Social Responsibility in Agriculture in the Pomeranian Voivodeship. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 149-157.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-149.html