SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 37-48

Maria Magdalena Grzelak, Elżbieta Roszko-Wójtowicz

ROZWóJ POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO PRODUKTAMI ROLNO-SPOżYWCZYMI PO AKCESJI POLSKI DO UE

słowa kluczowe: Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Krajowa standaryzacja rachunkowościKonwergencja regionalna, Zróżnicowanie płac, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Płace nominalneHandel zagraniczny, P
abstrakt:

Pozycja kraju na rynku międzynarodowym zależy od zmian, jakie zachodzą w jego handlu zagranicznym. Akcesja Polski do UE była przełomowym wydarzeniem dla polskiego handlu zagranicznego. Celem artykułu jest ocena zmian w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2014, zatem od momentu włączenia Polski do jednolitego rynku europejskiego (JRE) i przyjęcia zasad wspólnej polityki rolnej (WPR). Od 2004 roku stopa wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wzrasta szybciej niż importu, a Polska przeobraziła się z importera netto w eksportera netto produktów rolno-spożywczych. W artykule, analizie poddano wartość i saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi. Ponadto, omówione zostały tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2004-2014 z uwzględnieniem poszczególnych grup państw. Przeprowadzona analiza wykazała, że Polski sektor rolno-spożywczy uległ znacznym przeobrażeniom od momentu przystąpienia Polski do struktur unijnych, tym samym wykorzystał szanse płynące z akcesji do UE. Rozwój polskiego handlu produktami rolnymi i spożywczymi potwierdza wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie międzynarodowej w latach 2004-2014.

pub/14_4_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Maria Magdalena, and Elżbieta Roszko-Wójtowicz. "Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products After Poland'saccession to the EU." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 37-48.
APA (2015). Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products After Poland'saccession to the EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 37-48
ISO 690 GRZELAK, Maria Magdalena, ROSZKO-WóJTOWICZ, Elżbieta. Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products After Poland'saccession to the EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 37-48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-37.html