SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 83-92

Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj

ZNACZENIE POZAROLNICZEJ DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ ROLNIKóW W PROCESIE MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

słowa kluczowe: Rodzaje działalności gospodarczej, Finansowanie rolnictwa, Modernizacja rolnictwa, Analiza regresji, Pozarolnicza działalność gospodarcza
abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena stopnia i uwarunkowań zjawiska dofinansowania gospodarstwa rolnego z dochodów uzyskiwanych przez rolników z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Materiał empiryczny artykułu stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2012, tj. wywiad z kwestionariuszem wśród 210 rolników, czyli właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, z terenu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Analiza wyników badań wykazała, że ważne z punktu widzenia rolników procesy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego są wspierane finansowo z dochodów uzyskiwanych przez nich z pozarolniczej działalności gospodarczej, o czym świadczą statystycznie istotne i dodatnie parametry regresji logistycznej przedstawionych w artykule modeli w prawie wszystkich analizowanych przypadkach.

pub/14_4_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ostromęcki, Artur, et al. "The Importance of Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Modernization Process of Farms." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 83-92.
APA (2015). The Importance of Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Modernization Process of Farms. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 83-92
ISO 690 OSTROMęCKI, Artur, ZAJąC, Dariusz, MANTAJ, Andrzej. The Importance of Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Modernization Process of Farms. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 83-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-83.html