SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 113-121

Anna Rytko

RYNKI żYWNOśCI W POLSCE I NA ŁOTWIE - ICH POJEMNOść I KONKURENCYJNOść

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Przemysł spożywczy, Stopa zwrotu akcji, Portfel akcjiRynek żywności, Konkurencyjność, Analiza rynku
abstrakt:

Celem opracowania była identyfikacja pojemności rynków żywnościowych w Polsce i na Łotwie oraz poziomu konkurencyjności tych rynków. W obu krajach zaobserwowano spadek pojemności rynkowej mierzonej spadkiem udziałów wydatków na żywność oraz spadkiem spożycia żywności (w Polsce poziom spożycia w 2013 roku wynosił około 43 mld EUR, a na Łotwie 2,7 mld EUR). Skutki słabnącego popytu na żywność były z nadwyżką zrekompensowane szybko rosnącym eksportem, który w 2014 roku w Polsce i na Łotwie wynosił odpowiednio ponad 20 i ponad 2 mld EUR. Wartość eksportu w latach 2005-2014 wzrosła na Łotwie ponad cztery razy, a w Polsce zaś potroiła się. Polskie i łotewskie towary w badanym okresie były konkurencyjne na rynkach zagranicznych, aczkolwiek obserwowane wysokie poziomy konkurencyjności obniżają się. W 2011 roku w Polsce, wysokim lub bardzo wysokim poziomem konkurencyjności, charakteryzowało się, 11 grup towarowych, a na Łotwie aż 23. Należy monitorować poziomy konkurencyjności, w szczególności szybko rosnącej konkurencyjności importu niektórych grup towarowych, np. mięsa wieprzowego, i szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, a także podejmować stosowne działania na płaszczyźnie administracyjnej i prawnej.

pub/15_1_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rytko, Anna. "Food Markets in Poland and Latvia - Thiers Capacity and Competitiveness." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 113-121.
APA (2016). Food Markets in Poland and Latvia - Thiers Capacity and Competitiveness. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 113-121
ISO 690 RYTKO, Anna. Food Markets in Poland and Latvia - Thiers Capacity and Competitiveness. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 113-121.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-113.html