SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 133-143

Katarzyna Szmidt, Armand Kasztelan, Andrzej Samborski, Maria Kierepka

ZRóżNICOWANIE POZIOMU DOCHODóW UNIJNYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJąCYCH SIę W PRODUKCJI MLEKA

słowa kluczowe: Produkcja mleka, Ceny, Dochody gospodarstw domowych
abstrakt:

Celem opracowania było zbadanie poziomu dochodów wybranych unijnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wykonano analizy porównawcze, zestawiając ze sobą wskaźniki ekonomiczno-organizacyjne dotyczące gospodarstw, takie jak: liczebność pogłowia, wydajność, cena. Przeprowadzona analiza wykazała, że unijne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów. Zróżnicowanie to było wynikiem oddziaływania wielu czynników naturalnych oraz ekonomicznych. W krajach UE-15 poziom dochodów wzrósł o 160% w 2011 roku w porównaniu do 2004 roku. Jeszcze silniej przejawiającą się tendencję wzrostową (330%) zaobserwowano w przypadku gospodarstw mleczarskich UE-10. Tak znaczny wzrost dochodów był spowodowany m.in. integracją z UE i możliwością skorzystania z systemu wsparcia w ramach WPR.

pub/15_1_133.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szmidt, Katarzyna, et al. "Diversification in the Income Levels of EU farm Holdings Specializing in the Production of Milk." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 133-143.
APA (2016). Diversification in the Income Levels of EU farm Holdings Specializing in the Production of Milk. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 133-143
ISO 690 SZMIDT, Katarzyna, et al. Diversification in the Income Levels of EU farm Holdings Specializing in the Production of Milk. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 133-143.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-133.html