SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 65-74

Mariusz Maciejczak

BADANIE METODą DELFICKą W CZASIE RZECZYWISTYM KONKURENCJI I KONKURENCYJNOśCI OZNACZEń GEOGRAFICZNYCH JAKO PRZEDMIOTU NEGOCJACJI TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA O WZAJEMNYM HANDLU I INWESTYCJACH

słowa kluczowe: Metoda delficka, Konkurencja, Konkurencyjność, Oznaczenia geograficzne
abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie kwestii oznaczeń geograficznych jako elementu negocjacji w zakresie praw własności intelektualnej negocjowanego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Transatlantyckiego Partnerstwa o Wzajemnym Handlu i Inwestycjach. Stwierdzono, iż wdrożenie różnych reżimów prawnych związanych z własnością intelektualną może stwarzać znaczące bariery w liberalizacji handlu międzynarodowego produktami żywnościowymi wysokiej jakości. Korzystając z wyników badania foresight, wykazano, że umowa ta może wnieść małą wartość dodaną dla rozwoju rynków i ich uczestników w obu regionach. Może jednak pozytywnie wpłynąć na przewagi konkurencyjne produktów UE, jednocześnie negatywnie wpływając na konkurencję na rynku UE. Przeciwny wpływ przewidywany jest w przypadku USA, TTIP może pozytywnie wpłynąć na konkurencję na rynku, negatywnie zaś na konkurencyjność amerykańskich produktów.

pub/15_1_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maciejczak, Mariusz. "Real-Time Delphi Survey on Competition and Competitiveness of Geographical Indications as a Negotiations' Issue of the Transatlantic Trade and Investment Partnership." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 65-74.
APA (2016). Real-Time Delphi Survey on Competition and Competitiveness of Geographical Indications as a Negotiations' Issue of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 65-74
ISO 690 MACIEJCZAK, Mariusz. Real-Time Delphi Survey on Competition and Competitiveness of Geographical Indications as a Negotiations' Issue of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 65-74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-65.html