SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 99-111

Anna Rutkowska-Ziarko, Filip Gęstwicki, Trevor Williamson

ANOMALIE FUNDAMENTALNE ZWIąZANE Z WARTOśCIą WSKAźNIKóW RYNKOWYCH ORAZ WIELKOśCIą SPółKI

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Przemysł spożywczy, Stopa zwrotu akcji, Portfel akcji
abstrakt:

Przedmiotem opracowania są anomalie związane ze wskaźnikami rynkowymi. Analizy dotyczyły spółek branży spożywczej notowanych na GPW w Warszawie. Zbadano różnice między stopami zwrotu portfeli równomiernych zbudowanych z akcji spółek o małych wartościach wskaźników rynkowych a portfelami zbudowanymi ze spółek o dużych wartościach tych wskaźników. Poza klasycznymi wskaźnikami rynkowymi, takimi jak cena/zysk i cena/wartość księgowa, wykorzystano także wskaźniki zbudowane na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz przepływów pieniężnych. Ponadto przeanalizowano ryzyko oraz efekt wielkości spółki. Spółki zostały podzielone na "duże" i "małe" ze względu na wartość rynkową kapitału akcyjnego. Celem było zbadanie związku między wartością wybranych wskaźników rynkowych oraz wielkością spółki a przyszłą stopą zwrotu. Uzyskane wyniki pokazują, że inwestowanie w akcje większych spółek jest bezpieczniejsze i bardziej opłacalne.

pub/15_1_99.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska-Ziarko, Anna, et al. "Fundamental Anomalies Connected with the Value of Market Multiples and Firm Size." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 99-111.
APA (2016). Fundamental Anomalies Connected with the Value of Market Multiples and Firm Size. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 99-111
ISO 690 RUTKOWSKA-ZIARKO, Anna, GęSTWICKI, Filip, WILLIAMSON, Trevor. Fundamental Anomalies Connected with the Value of Market Multiples and Firm Size. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 99-111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-99.html