SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 113-125

Anna Nowak

KONKURENCYJNOść ROLNICTWA KRAJóW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ BęDąCYCH CZłONKAMI UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: Konsument, Handel detaliczny, Dobra konsumpcyjne, Wyniki badańKomunikowanie marketingowe, Komunikowanie nieformalne, ZarządzanieKonkurencyjność, Produktywność, Rolnictwo
abstrakt:

Celem opracowania jest ocena konkurencyjności rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami Unii Europejskiej w relacji do rolnictwa krajów tzw. starej Unii. Jako miarę konkurencyjności przyjęto cząstkowe wskaźniki produktywności czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) dla lat 2007-2014. Z badań wynika, że produktywność ziemi i pracy w grupie 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest znacznie mniejsza niż przeciętnie w 15 krajach tzw. starej Unii. Najniższa pozycja konkurencyjna rolnictwa pod względem produktywności pracy występuje w krajach o niskim poziomie rozwoju, mierzonego PKB per capita (Bułgaria, Rumunia, Polska). Produktywność kapitału w mniejszym stopniu różnicowała kraje w badanej grupie, a także w relacji do przeciętnych wyników uzyskanych w krajach UE-15.

pub/15_2_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Anna. "The Competitiveness of Agriculture of EU Member Countries of Central and Eastern Europe." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 113-125.
APA (2016). The Competitiveness of Agriculture of EU Member Countries of Central and Eastern Europe. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 113-125
ISO 690 NOWAK, Anna. The Competitiveness of Agriculture of EU Member Countries of Central and Eastern Europe. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 113-125.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-113.html