SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 139-149

Paulina Stolarczyk

RóWNOść SZANS OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY

słowa kluczowe: Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia się ludności, Analiza danych statystycznychOsoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych
abstrakt:

Osoby niepełnosprawne ze względu na swoją niepełnosprawność bardziej niż inni narażone są na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Celem badań w artykule jest przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce z perspektywy polityki równości szans. Równouprawnienie osób niepełnosprawnych przyczynia się do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Z badań wynika, że ta grupa społeczna charakteryzuje się niższym współczynnikiem aktywności zawodowej i wskaźnikiem zatrudnienia niż pozostałe grupy zawodowe. Są różnice de facto i de legis w postrzeganiu równości szans osób niepełnosprawnych. De facto wskaźnik zatrudnienia wynosi w grupie osób niepełnosprawnych tylko niecałe 15%, natomiast w pozostałej populacji ponad 55%. W regulacjach prawnych krajowych i międzynarodowych, w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, państwa ratyfikujące ten dokument uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami.

pub/15_2_139.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stolarczyk, Paulina. "Equality of Chances for People with Disabilities in the Labour Market." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 139-149.
APA (2016). Equality of Chances for People with Disabilities in the Labour Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 139-149
ISO 690 STOLARCZYK, Paulina. Equality of Chances for People with Disabilities in the Labour Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 139-149.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-139.html