SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 151-161

Dariusz Strzębicki

RYNKI ELEKTRONICZNE JAKO FORMA ORGANIZOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ W PRZEDSIęBIORSTWACH

słowa kluczowe: Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia się ludności, Analiza danych statystycznychOsoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnychTechnologie informacyjne i telekomunikacyjne, Rynki elektroniczne, Koszty transakcyjne
abstrakt:

Celem artykułu jest określenie oddziaływania nowych technologii informacyjnych, a w szczególności rynków elektronicznych, na zawierane transakcje oraz ponoszone koszty transakcyjne przez przedsiębiorstwa. Ważnym celem była również próba oceny roli ekonomii kosztów transakcyjnych rozwoju rynków elektronicznych B2B. Dominującym podejściem w analizie tego problemu w artykule jest ekonomia kosztów transakcyjnych. Rynki elektroniczne są systemami informacyjnymi, w których ujawnia się efekt brokera elektronicznego. Jednakże rzeczywistość gospodarcza pokazuje, że rynki elektroniczne umożliwiają także integrację elektroniczną. Teoria kosztów transakcyjnych jest przydatna w wyjaśnianiu wpływu technologii informacyjnych na transakcje między przedsiębiorstwami, lecz powinna być również uzupełniana przez wyniki badań i analiz innych teorii i nurtów naukowych, jak np. podejścia bazującego na zasobach.

pub/15_2_151.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_151.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strzębicki, Dariusz. "Electronic Marketplaces as a Form of Organization of Trade in Enterprises." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 151-161.
APA (2016). Electronic Marketplaces as a Form of Organization of Trade in Enterprises. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 151-161
ISO 690 STRZęBICKI, Dariusz. Electronic Marketplaces as a Form of Organization of Trade in Enterprises. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 151-161.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-151.html