SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 37-47

Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Radosław Suwała

NIEWYPłACALNOść PRZEDSIęBIORSTW A SKUTKI DLA SPOłECZNOśCI LOKALNEJ I REGIONALNEJ - PERSPEKTYWA EKONOMII SPOłECZNEJ

słowa kluczowe: Struktura agrarna, Klasyfikacja, Analiza danych statystycznychDobra publiczne, Agroturystyka, Analiza danych statystycznychEkonomia społeczna, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Społeczności lokalne
abstrakt:

W artykule podjęto problematykę skutków niewypłacalności przedsiębiorstw dla społeczności lokalnej i regionalnej. Ponieważ pierwszym z symptomów niewypłacalności są problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, w analizach modelowych przyjęto za zmienną objaśnianą poziom zobowiązań bieżących. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy: te, których poziom zobowiązań był niższy od mediany, i te, których poziom był wyższy. Stwierdzono bowiem, że przedsiębiorstwa o nadmiernym poziomie zobowiązań bardziej narażone są na ryzyko niewypłacalności. Ważnym wynikiem badania są determinanty kształtujące poziom zobowiązań bieżących. Jest to o tyle istotne, że niewypłacalność tylko jednego przedsiębiorstwa może mieć znaczne konsekwencje dla lokalnego rynku. Zjawisko kuli śniegowej, objawiające się przeniesieniem niewypłacalności na kolejne podmioty, może być natomiast znaczącym czynnikiem negatywnie oddziałującym szerzej - na społeczność w ujęciu regionalnym.

pub/15_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Franc-Dąbrowska, Justyna, et al. "Enterprise Insolvency and the Effects on the Local and Regional Community - the Social Economy Perspective." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 37-47.
APA (2016). Enterprise Insolvency and the Effects on the Local and Regional Community - the Social Economy Perspective. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 37-47
ISO 690 FRANC-DąBROWSKA, Justyna, PORADA-ROCHOń, Małgorzata, SUWAłA, Radosław. Enterprise Insolvency and the Effects on the Local and Regional Community - the Social Economy Perspective. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 37-47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-37.html