SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 49-61

Aleksander Grzelak

ZNACZENIE WYBRANYCH DETERMINANT PROCESóW REPRODUKCJI MAJąTKU GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: Rolnictwo, Inwestycje, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
abstrakt:

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia determinant kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. Zakres czasowy analiz odnosi się do okresu 2004-2012. W sytuacji poprawy koniunktury miała miejsce wyraźna poprawa jeśli chodzi o dynamikę reprodukcji majątku, natomiast jej pogorszeniu towarzyszyło osłabienie tych procesów i dominacja reprodukcji zawężonej. Oddziaływanie na procesy reprodukcji majątku w gospodarstwach rolnych zachodzi głównie poprzez kanały: warunki koniunktury - reprodukcja oraz zasoby produkcyjne - produkcja - dochody - skłonność do inwestycji - reprodukcja. Spośród czynników zasobowych relatywnie wyraźne zależności oddziaływania zaobserwowano w przypadku czynnika kapitału (wartość środków trwałych z wyłączeniem ziemi). Czynnikami sprzyjającymi procesom reprodukcji był także wyższy stopień wykształcenia zarządzającego gospodarstwem rolnym oraz skala dywersyfikacji profilu działalności w gospodarstwie.

pub/15_2_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Aleksander. "The Importance of Selected Determinants of Assets Reproduction in Agricultural Holdings in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 49-61.
APA (2016). The Importance of Selected Determinants of Assets Reproduction in Agricultural Holdings in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 49-61
ISO 690 GRZELAK, Aleksander. The Importance of Selected Determinants of Assets Reproduction in Agricultural Holdings in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 49-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-49.html