SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 5-14

Dorota Bednarska-Olejniczak

SPOłECZNA ODPOWIEDZIALNOść BIZNESU A KSZTAłTOWANIE WIZERUNKU BANKU

słowa kluczowe: Produkcja mleka, Ceny, Dochody gospodarstw domowychKonsument, e-usługi, Metody badania jakości, Sprzedaż internetowaWizerunek banku, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Bankowość detaliczna
abstrakt:

Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób i w jakim zakresie wiodące banki detaliczne w Polsce wdrażają obecnie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), z uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie wizerunku banku jako instytucji zaufania publicznego. Wykorzystane metody badań to krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, bankowości i marketingu oraz analiza danych wtórnych dotyczących działań banków detalicznych podejmowanych w obszarze CSR. Analizowane dane pochodzą z raportów CSR oraz stron internetowych wybranych banków. W wyniku badań stwierdzono, iż wszystkie badane banki podejmują działania związane z odpowiedzialnością społeczną, we wszystkich czterech obszarach wyłonionych na podstawie wytycznych normy ISO 26000 i standardów Global Compact. Są to działania związane z odpowiedzialnym podejściem do klientów i rynku, działania adresowane do pracowników oraz społeczności lokalnych, działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego. Analiza rankingów specjalistycznych oraz raportów CSR wskazuje na strategiczny charakter aktywności podejmowanych przez badane banki.

pub/15_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bednarska-Olejniczak, Dorota. "Corporate Social Responsibility as Part of Company Image Management in Banking Institutions." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 5-14.
APA (2016). Corporate Social Responsibility as Part of Company Image Management in Banking Institutions. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 5-14
ISO 690 BEDNARSKA-OLEJNICZAK, Dorota. Corporate Social Responsibility as Part of Company Image Management in Banking Institutions. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 5-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-5.html