SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 87-101

Grzegorz Maciejewski

MIEJSCA ZAKUPU DóBR KONSUMPCYJNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

słowa kluczowe: Konsument, Handel detaliczny, Dobra konsumpcyjne, Wyniki badań
abstrakt:

Artykuł zwraca uwagę na wybory miejsc zakupu głównych grup dóbr i usług konsumpcyjnych przez konsumentów z wybranych krajów Europy (Belgii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Słowacji). Podstawy źródłowe opracowania stanowi literatura przedmiotu oraz wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju zrealizowanego w latach 2013-2015. Przedstawione wyniki badań wskazują na upodabnianie się zachowań konsumentów z badanych krajów Europy odnośnie wyboru centrów handlowych jako miejsca dokonywanych zakupów. W każdym z badanych krajów, konsumenci deklarujący dokonywanie zakupów w centrach handlowych stanowili ponad 3/4 ogółu respondentów. Wyniki badań wskazują także na upodobnianie się e-zachowań nabywczych. Z wyjątkiem Rumunii, dokonywanie zakupów przez Internet deklarowało minimum 2/3 badanych konsumentów. Różnice między konsumentami z poszczególnych krajów widoczne są natomiast w wyborach miejsca zakupu żywności, środków czystości, sprzętu RTV i AGD oraz odzieży i obuwia.

pub/15_2_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maciejewski, Grzegorz. "Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 87-101.
APA (2016). Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 87-101
ISO 690 MACIEJEWSKI, Grzegorz. Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 87-101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-87.html