SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 117-125

Tomasz Szopiński

University of Finance and Management

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

słowa kluczowe: oszczędności, dochód gospodarstwa domowego, wielkość miejsca zamieszkania
abstrakt:
W literaturze podawane są różne czynniki determinujące skłonność gospodarstw domowych do oszczędności.
Pośród badaczy nie ma zgodności dotyczącej kierunku wpływu zależności między czynnikami takimi
jak np. dochód, miejsce zamieszkania lub obawy dotyczące pogorszenia sytuacji finansowej a skłonnością
gospodarstwa domowego do konsumpcji. Celem artykułu jest weryfikacja zależności między wielkością
oszczędności polskich gospodarstw domowych a zmiennymi: dochód, typ biologiczny rodziny oraz wielkość
miejsca zamieszkania. Autor artykułu poddaje analizie odpowiedzi polskich gospodarstw domowych
dotyczące wielkości ich oszczędności mierzonych jako wielokrotność ich dochodu. Dane do analizy były
zebrane w ramach badania panelowego Diagnoza społeczna 2015. Wyższym zarobkom towarzyszyły wyższe
poziomy oszczędności. Gospodarstwa z większych miast deklarowały większe oszczędności. Biorąc pod
uwagę typ biologiczny rodziny, najwyższe zarobki deklarowały bezdzietne małżeństwa oraz osoby żyjące
samotnie.
pub/16_2_117.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szopiński, Tomasz. "THE DETERMINANTS OF HOUSEHOLD SAVINGS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 117-125.
APA (2017). THE DETERMINANTS OF HOUSEHOLD SAVINGS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 117-125
ISO 690 SZOPIńSKI, Tomasz. THE DETERMINANTS OF HOUSEHOLD SAVINGS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 117-125.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-117.html