SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 13-22

Mirosława Braja, Janina Sawicka

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

CENOWE I JAKOŚCIOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE POLSKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE POAKCESYJNYM

słowa kluczowe: konkurencyjność, przewagi konkurencyjne, sektor rolno-spożywczy, producenci żywności, handel produktami rolno-spożywczymi, metoda cenowo jakościowa, metoda Aigingera
abstrakt:
Procesy i zjawiska zachodzące w gospodarce światowej powodują, że wzmaga się konkurencja na wielu
rynkach, również żywnościowych. To współzawodnictwo wygrywają podmioty, sektory i kraje, które mają
przewagi kształtujące ich konkurencyjność. Można zidentyfikować różne źródła przewag konkurencyjnych
producentów żywności. Najczęściej wskazywanymi są przewagi cenowe oraz jakościowe. Celem niniejszego
artykułu jest określenie źródeł przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności w Unii Europejskiej
w latach 2004–2016. Analiza została przeprowadzona w podziale na 26 grup produktowych zidentyfikowanych
na podstawie ich znaczenia dla polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Obserwacja
wieloletnia pozwoliła na wskazanie dominujących strategii konkurowania polskich producentów żywności
realizowanych na rynku unijnym. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody cenowo-jakościowej
Aigingera na podstawie danych dostępnych w bazie Comext Eurostat.
pub/16_2_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Braja, Mirosława, and Janina Sawicka. "COMPETITIVE ADVANTAGES OF POLISH FOOD PRODUCERS ON THE EUROPEN UNION MARKET IN THE POST-ACCESSION PERIOD." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 13-22.
APA (2017). COMPETITIVE ADVANTAGES OF POLISH FOOD PRODUCERS ON THE EUROPEN UNION MARKET IN THE POST-ACCESSION PERIOD. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 13-22
ISO 690 BRAJA, Mirosława, SAWICKA, Janina. COMPETITIVE ADVANTAGES OF POLISH FOOD PRODUCERS ON THE EUROPEN UNION MARKET IN THE POST-ACCESSION PERIOD. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 13-22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-13.html