SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 135-144

Monika Utzig

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA WIEJSKICH I MIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona konsumpcja, obszary wiejskie i miejskie, gospodarstwa domowe
abstrakt:
Zrównoważona konsumpcja oznacza wykorzystywanie usług i towarów zaspokajających podstawowe potrzeby,
które prowadzi do osiągnięcia lepszej jakości życia, przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia zasobów
naturalnych, zniszczeń i zanieczyszczeń podczas cyklu życia produktu lub usługi. Celem opracowania
jest zbadanie, czy konsumpcja miejskich gospodarstw domowych jest bardziej zrównoważona niż wiejskich,
oraz zidentyfikowanie kierunków zmian w tym zakresie. Analiza została przeprowadzona na postawie danych
pochodzących z badania GUS Budżety gospodarstw domowych za lata 2006–2015. Wyniki pokazują, że
wiejskie i miejskie gospodarstwa domowe w Polsce przesuwają swoje wzorce konsumpcji w kierunku mniej
zrównoważonego, jak również, że wzorce konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych są w pewnych
obszarach mniej zrównoważone niż miejskich.
pub/16_2_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Utzig, Monika. "SUSTAINABLE CONSUMPTION OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 135-144.
APA (2017). SUSTAINABLE CONSUMPTION OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 135-144
ISO 690 UTZIG, Monika. SUSTAINABLE CONSUMPTION OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 135-144.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-135.html