SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 145-153

Marek Zieliński, Wojciech Ziętara

Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institution

PROGRAMOWANIE LINIOWO-DYNAMICZNE JAKO PODSTAWA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARSTW ROŚLINNYCH WOBEC ZMIAN WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOTERMINOWEJ

słowa kluczowe: gospodarstwa roślinne, modele gospodarstw, programowanie liniowo-dynamiczne, wspólna polityka rolna
abstrakt:
Celem artykułu jest próba ustalenia w perspektywie 2019 roku sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących
się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych o wielkości ekonomicznej 4–25 (bardzo małe),
25–50 (średnio małe), 50–100 (średnio duże) oraz 100 tysięcy EUR i więcej SO (duże) i funkcjonujących na
glebach słabszych o wskaźniku bonitacji gleb (WBG) do 0,7 z uwzględnieniem zmian we wspólnej polityce
rolnej (WPR) na lata 2014–2020 względem WPR na lata 2007–2013. W tym celu wykorzystano metodę
modelową (metoda programowania liniowo-dynamicznego). W modelach tych jako kryterium optymalizacji
przyjęto maksymalizację dochodu z gospodarstwa rolnego. Ustalono, że trwanie do 2019 roku niekorzystnych
warunków cenowych na rynku produktów rolniczych i środków do produkcji ograniczy wzrost dochodu
w tych gospodarstwach. W 2019 roku w gospodarstwach zbożowych bardzo małych oznaczać to będzie brak
środków na opłacenie pracy rolnika i jego rodziny na poziomie parytetowym oraz na rozwój, a w gospodarstwach
zbożowych średnio małych brak środków na rozwój. Tylko gospodarstwa zbożowe średnio duże
i duże zachowają możliwość opłacenia pracy rolnika i jego rodziny na poziomie parytetowym oraz dalszego
rozwoju.
pub/16_2_145.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_145.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieliński, Marek, and Wojciech Ziętara. "LINEAR-DYNAMIC PROGRAMMING AS A BASIS FOR SETTING THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FOR FIELD FARMS AGAINST CHANGES IN THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN MEDIUM-TERM PERSPECTIVE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 145-153.
APA (2017). LINEAR-DYNAMIC PROGRAMMING AS A BASIS FOR SETTING THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FOR FIELD FARMS AGAINST CHANGES IN THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN MEDIUM-TERM PERSPECTIVE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 145-153
ISO 690 ZIELIńSKI, Marek, ZIęTARA, Wojciech. LINEAR-DYNAMIC PROGRAMMING AS A BASIS FOR SETTING THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FOR FIELD FARMS AGAINST CHANGES IN THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN MEDIUM-TERM PERSPECTIVE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 145-153.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-145.html