SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 23-32

Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Sylwester Tabor

University of Agriculture in Krakow

MECHANIZMY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W ROLNICTWIE

słowa kluczowe: rolnictwo, fundusze unijne, szkolenia, informacja, ICT
abstrakt:
Rozpatrując aspekt roli informacji w rozwoju polskiego rolnictwa, należy zwrócić uwagę na istniejące potrzeby
oraz na istniejące mechanizmy wspierające pobudzenie aktywności społeczności rolniczej w zakresie
pozyskiwania fachowej informacji w formie m.in. doradztwa czy korzystania ze oferowanych szkoleń.
Równocześnie należy zaznaczyć, że barierą dla posiadania aktualnych informacji nie jest brak aktywności
ze strony rolników, a koszty z tym związane. Z tego powodu podejmowanie działań służących pobudzeniu
aktywności producentów rolnych w dążeniu do poszukiwania fachowej wiedzy oraz tworzenie możliwości
rekompensaty kosztów ponoszonych z tego tytułu są bardzo ważne. Biorąc powyższe pod uwagę, za główny
cel opracowania przyjęto ocenę poziomu realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013. W badaniach uwzględniono poziom wyposażenia rolników w sprzęt komputerowy oraz
dostęp do Internetu na tle pozostałych grup społecznych. Analiza dystrybucji środków w poszczególnych
województwach wykazała, że ich alokacja była nierówna, a dotyczyło to wszystkich analizowanych działań.
Większość producentów rolnych posiada już niezbędną infrastrukturę informacyjną, ale jej wykorzystanie
jest wciąż niewystarczające.
pub/16_2_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cupiał, Michał, et al. "MECHANISMS OF SUPPORTING INFORMATION MANAGEMENT IN AGRICULTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 23-32.
APA (2017). MECHANISMS OF SUPPORTING INFORMATION MANAGEMENT IN AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 23-32
ISO 690 CUPIAł, Michał, SZELąG-SIKORA, Anna, TABOR, Sylwester. MECHANISMS OF SUPPORTING INFORMATION MANAGEMENT IN AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 23-32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-23.html