SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 33-43

Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala

Cracow University of Economics

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I SZANSE ROZWOJU BRANŻY RYBNEJ W POLSCE

słowa kluczowe: branża rybna, przemysł spożywczy, analiza SWOT branży rybnej
abstrakt:

Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań funkcjonowania, szans rozwoju oraz ocena atrakcyjności branży przetwórstwa rybnego w Polsce. Odniesiono się do sił konkurencyjnych występujących wewnątrz branży, barier wejścia, zagrożeń substytucyjnych, roli dostawców i nabywców, jak również zdefiniowano znaczenie akwakultury w funkcjonowaniu branży i wskazano na rosnący poziom importu. Określono także mocne i słabe strony branży, korzystając z modelu Portera oraz analizy SWOT, a w przypadku analizy statystycznej wskaźnikiem korelacji rang Spearmana oraz testami istotności. W branży większe szanse rozwoju mają jednostki duże, które zapewniają znaczną część dochodów dla branży i stanowią o jej koniunkturze. Przedsiębiorcy mniejszego formatu są nastawieni głównie na sprzedaż lokalną, gdyż w ich przypadku bariery wejścia na rynek są mniejsze i wymagane jest niewielkie doświadczenie. Wykorzystano analizy piśmiennictwa oraz danych statystycznych.

pub/16_2_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Firlej, Krzysztof, and Sebastian Kubala. "FACTORS OF FUNCTIONING AND CHANCES OF DEVELOPMENT OF FISH INDUSTRY IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 33-43.
APA (2017). FACTORS OF FUNCTIONING AND CHANCES OF DEVELOPMENT OF FISH INDUSTRY IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 33-43
ISO 690 FIRLEJ, Krzysztof, KUBALA, Sebastian. FACTORS OF FUNCTIONING AND CHANCES OF DEVELOPMENT OF FISH INDUSTRY IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 33-43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-33.html