SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 55-64

Arkadiusz Gralak, Halina Powęska

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

FINANSOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE WSCHODNIEJ Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007–2015

słowa kluczowe: Polska Wschodnia, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe, fundusze europejskie
abstrakt:
Artykuł prezentuje problematykę finansowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich z funduszy
Unii Europejskiej w makroregionie Polska Wschodnia. Przedstawiono skalę oraz strukturę wykorzystania
funduszy europejskich na przedsięwzięcia związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.
Określono również skalę zróżnicowania regionalnego w zakresie wykorzystania funduszy europejskich na
ochronę dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Zakres czasowy badania obejmował lata 2007–2015.
Analizę przeprowadzono w przekroju sześciu typów projektów wyodrębnionych według ich zakresu przedmiotowego,
tj.: promowanie walorów przyrodniczych; ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego;
inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych; ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
rozwój infrastruktury kulturalnej; inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych; zintegrowane projekty na
rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. Analizę przeprowadzono w układzie czterech typów obszarów:
obszary wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta wojewódzkie oraz obszar województwa. Bazę
informacyjną badania stanowiły dane dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE, zgromadzone
w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) według stanu na 31 grudnia 2016 roku.
pub/16_2_55.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gralak, Arkadiusz, and Halina Powęska. "THE UTILIZATION OF EU FUNDS IN THE YEARS 2007–2015 FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF RURAL AREAS IN EASTERN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 55-64.
APA (2017). THE UTILIZATION OF EU FUNDS IN THE YEARS 2007–2015 FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF RURAL AREAS IN EASTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 55-64
ISO 690 GRALAK, Arkadiusz, POWęSKA, Halina. THE UTILIZATION OF EU FUNDS IN THE YEARS 2007–2015 FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF RURAL AREAS IN EASTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 55-64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-55.html