SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 87-95

Jerzy Kopiński

The Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy

PORÓWNANIE ZMIAN REALIZACJI CELÓW PRODUKCYJNO-ŚRODOWISKOWYCH ROLNICTWA W WYBRANYCH GRUPACH WOJEWÓDZTW

słowa kluczowe: cele produkcyjno-środowiskowe, wskaźniki agrośrodowiskowe, zróżnicowanie regionalne, Polska
abstrakt:
W opracowaniu dokonano porównania zmian w realizacji możliwości produkcyjnych rolnictwa w wybranych
województwach, tj. dolnośląskiego i opolskiego (A) oraz małopolskiego i podkarpackiego (B), między
okresami 2002–2004 a 2012–2014. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne GUS oraz
rezultaty badań własnych. Przeprowadzona analiza wskazała na dość znaczne zróżnicowanie możliwości
produkcyjnych polskiego rolnictwa w przekroju regionalnym. Różnice między analizowanymi grupami
województw w mniejszym stopniu odnoszą się do warunków siedliskowych i przyrodniczych, a wynikają
przede wszystkim z odmiennego poziomu organizacji i intensywności produkcji rolniczej. Pod tym względem
różnice te uległy dość dużemu pogłębieniu. Najlepszym łączeniem celów produkcyjno-środowiskowych
charakteryzuje się rolnictwo województw dolnośląskiego i opolskiego. Cele produkcyjno-środowiskowe rolnictwa
najlepiej łączone są w województwach dolnośląskim i opolskim.
pub/16_2_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kopiński, Jerzy. "THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 87-95.
APA (2017). THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 87-95
ISO 690 KOPIńSKI, Jerzy. THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 87-95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-87.html