SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 97-108

Iwona Kowalska, Bartosz Banduła

Warsaw University of Life Sciences – SGGW School of Banking and Management in Krakow

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO WYŻSZE A WZROST GOSPODARCZY – PROPOZYCJA DEKOMPOZYCJI MODELU MRW DLA POLSKI

słowa kluczowe: inwestycje, szkolnictwo wyższe, wzrost gospodarczy, fundusze UE, model MRW
abstrakt:
Szkolnictwo wyższe stało się jednym z sektorów współczesnej gospodarki, która w coraz większym stopniu
jest oparta na wiedzy. Jednym z dylematów państwa staje się finansowanie szkolnictwa wyższego
oraz próba oceny skutków inwestycji czynionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest
określenie wpływu nakładów inwestycyjnych w szkolnictwie wyższym (w tym pochodzących z funduszy
unijnych) na wzrost gospodarczy Polski mierzony tempem PKB. Hipoteza badawcza pracy zakłada, że
wzrost gospodarczy wskutek poniesienia nakładów inwestycyjnych przez szkolnictwo wyższe, z udziałem
funduszy unijnych, powoduje większy wzrost PKB niż w sytuacji braku dostępu do tych funduszy. Wyniki otrzymanych badań dowodzą, iż zwiększone nakłady inwestycyjne szkół wyższych, spowodowane dostępnością funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wpłynęły na wzrost poziomu kapitału ludzkiego
w Polsce i zwiększyło jego oddziaływanie na tempo PKB.
pub/16_2_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Iwona, and Bartosz Banduła. "INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION VERSUS ECONOMIC GROWTH – A PROPOSAL FOR THE DECOMPOSITION OF THE MRW MODEL FOR POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 97-108.
APA (2017). INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION VERSUS ECONOMIC GROWTH – A PROPOSAL FOR THE DECOMPOSITION OF THE MRW MODEL FOR POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 97-108
ISO 690 KOWALSKA, Iwona, BANDUłA, Bartosz. INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION VERSUS ECONOMIC GROWTH – A PROPOSAL FOR THE DECOMPOSITION OF THE MRW MODEL FOR POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 97-108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-97.html