SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 103-111

Marzena Piotrowska-Trybull

War Studies University

SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAKO PRACODAWCA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY W OPINII ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW

słowa kluczowe: atrybuty pracodawcy, rynek pracy, jednostki wojskowe
abstrakt:
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako pracodawca konkurują na współczesnym rynku pracy o pracowników do służby zawodowej oraz wojska. Poszukiwanie oraz utrzymanie odpowiednio przygotowanego personelu ma umożliwić sprawną realizację przypisanych im zadań. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania pilotażowego w zakresie postrzegania sił zbrojnych jako pracodawcy, przeprowadzonego z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Celem badania było zidentyfikowanie atrybutów sił zbrojnych jako pracodawcy oraz określenie znaczenia tych atrybutów dla żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wyniki badań wskazują, że do atrybutów, które wyróżniają wojsko jako pracodawcę, można zaliczyć: stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego, zespołowość, wyzwania oraz wysokie wymagania wobec członków organizacji, stosunkowo wysokie wynagrodzenie, a także poczucie misji przejawiające się w dążeniu do bycia użytecznym w społeczeństwie.
pub/17_1_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piotrowska-Trybull, Marzena. "THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND AS AN EMPLOYER IN MODERN LABOUR MARKET IN OPINION OF SOLDIERS AND MILITARY STAFF." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 103-111.
APA (2018). THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND AS AN EMPLOYER IN MODERN LABOUR MARKET IN OPINION OF SOLDIERS AND MILITARY STAFF. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 103-111
ISO 690 PIOTROWSKA-TRYBULL, Marzena. THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND AS AN EMPLOYER IN MODERN LABOUR MARKET IN OPINION OF SOLDIERS AND MILITARY STAFF. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 103-111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-103.html