SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 113-120

Andrzej P. Wiatrak

University of Warsaw

UWARUNKOWANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

słowa kluczowe: gmina, strategia, rozwój, uwarunkowania
abstrakt:
Celem artykułu jest określenie, na ile strategia rozwoju gminy jest podstawą jej procesów rozwojowych oraz co warunkuje tę strategię i procesy rozwojowe na szczeblu lokalnym. Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: istota i cele strategii rozwoju lokalnego, charakterystyka strategii rozwoju w gminie Stara Błotnica (województwo mazowieckie) oraz analiza uwarunkowań rozwoju lokalnego badanej gminy. Z przeprowadzonych rozważań wynika m.in. to, że podstawą działań i wykorzystania zasobów badanej gminy są z jednej strony jej wielofunkcyjny rozwój, a z drugiej – zrównoważony rozwój. Oba te czynniki są uwarunkowane zasobami gminy i wsparciem finansowym z różnego rodzaju funduszy pomocowych, zwłaszcza unijnych. Kierunki rozwoju gminy są zgodne z realizowaną polityką społeczno-ekonomiczną przez wyższe szczeble, tj. Unię Europejską, Polskę, województwo mazowieckie i powiat białobrzeski. Realizacja zadań wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu gminy, co okazało się barierą pełnego wdrożenia strategii. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów i materiałów dotyczących gminy Stara Błotnica (województwo mazowieckie).
pub/17_1_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiatrak, Andrzej P.. "DETERMINANTS OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 113-120.
APA (2018). DETERMINANTS OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 113-120
ISO 690 WIATRAK, Andrzej P.. DETERMINANTS OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 113-120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-113.html