SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 121-129

Gabriela Wronowska

Cracow University of Economics

RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA

słowa kluczowe: praca, absolwent, edukacja, bezrobocie, overeducation, tranzycja
abstrakt:
Rynek pracy w Polsce zmienia się dynamicznie, co wpływa na sytuację ludzi młodych, którzy stają się jego uczestnikami. W ostatnich latach można zaobserwować, jak zmienia się podejście ludzi młodych do podejmowania pracy. Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania kształceniem na poziomie wyższym. Znalazło to odzwierciedlenie w rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego oraz rosnącej liczbie absolwentów. Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w Polsce w latach 2010–2017. Wykorzystano podstawowe wskaźniki rynku pracy do zaprezentowania omawianego zjawiska w ujęciu ilościowym. Uzupełnieniem analizy jest uwzględnienie podejścia o charakterze problemowym. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, raportów tematycznych oraz danych statystycznych zaczerpniętych z opracowań krajowych i zagranicznych.
pub/17_1_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wronowska, Gabriela. "THE LABOUR MARKET AS SEEN BY YOUNG WORKERS – SELECTED ASPECTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 121-129.
APA (2018). THE LABOUR MARKET AS SEEN BY YOUNG WORKERS – SELECTED ASPECTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 121-129
ISO 690 WRONOWSKA, Gabriela. THE LABOUR MARKET AS SEEN BY YOUNG WORKERS – SELECTED ASPECTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 121-129.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-121.html