SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 35-40

Artur Gorzałczyński, Michał Przybyliński

University of Lodz

WRAŻLIWOŚĆ DEFLATORA SPOŻYCIA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA ZMIANY CEN IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH

słowa kluczowe: model cen input – output, deflator spożycia gospodarstw domowych, produkty rolne, przenoszenie wahań cen
abstrakt:
Celem artykułu jest ocena wrażliwości deflatora spożycia gospodarstw domowych na zmiany cen importowanych produktów rolnych. Oceniono skalę tej wrażliwości i prześledzono jej zmiany w czasie i zróżnicowanie przestrzenne. W badaniach wykorzystano model cen input – output. Jest to makroekonomiczny model stworzony na podstawie formuły kosztowej i w związku z tym wrażliwość cenowa jest opisywana przez pryzmat powiązań surowcowo-materiałowych, z pominięciem mechanizmów dostosowawczych. Materiał statystyczny z lat 2000–2014 zaczerpnięto z bazy światowych cen input – output – WIOD (ang. world input – output database), zawierającej informacje o 43 krajach na świecie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że zmiany światowych cen produktów rolnych mają niewielkie przełożenie na siłę nabywczą gospodarstw domowych. Obserwowane zmiany w czasie są zróżnicowane, przeważa jednak tendencja wzrostowa. Wyniki potwierdzają tezę, że wrażliwość na impulsy cenowe płynące z zagranicy maleje wraz z wielkością kraju. Bardzo wyraźnie, zwłaszcza w krajach uropejskich, zaznacza się załamanie w 2009 roku wynikające z kryzysu finansowego, który przeniósł się także na sferę realną.
pub/17_1_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gorzałczyński, Artur, and Michał Przybyliński. "SENSITIVITY OF HOUSEHOLDS CONSUMPTION DEFLATOR TO CHANGES IN PRICES OF IMPORTED AGRICULTURAL PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 35-40.
APA (2018). SENSITIVITY OF HOUSEHOLDS CONSUMPTION DEFLATOR TO CHANGES IN PRICES OF IMPORTED AGRICULTURAL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 35-40
ISO 690 GORZAłCZYńSKI, Artur, PRZYBYLIńSKI, Michał. SENSITIVITY OF HOUSEHOLDS CONSUMPTION DEFLATOR TO CHANGES IN PRICES OF IMPORTED AGRICULTURAL PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 35-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-35.html