SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 49-58

Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz

Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute

WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE NA TLE POZOSTAŁYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

słowa kluczowe: relacja wynagrodzenia do wydajności pracy, ujęcie sektorowe, rolnictwo
abstrakt:
Optymalna alokacja zasobów, w tym osób pracujących, w różnych sektorach skutkuje zrównoważonym rozwojem całej gospodarki (teoria optymalnej alokacji zasobów Kantonowicza i Koopmansa). Według badań Tinbergena nadmiar rąk do pracy w jednym z nich rodzi problemy społeczne i gospodarcze. O takiej sytuacji mówimy w przypadku polskiego rolnictwa. Celem rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych niniejszej publikacji jest analiza relacji między wynagrodzeniem pracy a jego wydajnością w różnych sektorach gospodarki ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor rolny. Autorzy nawiązują również do teorii Lewsa i Schultza, którzy badali problemy rolnictwa krajów rozwijających się, a także do modelu wzrostu gospodarczego Solowa z funkcją produkcji Cobba-Douglasa i postępem technicznym w sensie Harroda. W świetle przedstawionych w pracy danych empirycznych można stwierdzić, że w sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności ta relacja jest poważnie zaburzona i zniekształcona. Wynagrodzenie jest przewartościowane w stosunku do wydajności pracy. Taka relacja nie świadczy pozytywnie o racjonalności gospodarowania w sensie równowag producentów rolnych. 
pub/17_1_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Góral, Justyna, and Włodzimierz Rembisz. "REMUNERATIONS AND LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AGAINST A BACKGROUND OF OTHER ECONOMY SECTORS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 49-58.
APA (2018). REMUNERATIONS AND LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AGAINST A BACKGROUND OF OTHER ECONOMY SECTORS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 49-58
ISO 690 GóRAL, Justyna, REMBISZ, Włodzimierz. REMUNERATIONS AND LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AGAINST A BACKGROUND OF OTHER ECONOMY SECTORS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 49-58.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-49.html