SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 59-65

Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin University of Life Sciences in Lublin

INNOWACYJNOŚĆ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI REGIONALNEJ: KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA?

słowa kluczowe: region, rozwój regionalny, innowaje, innowacyjność, konwergencja
abstrakt:
Celem artykułu jest ocena konwergencji innowacyjności regionów europejskich szczebla NUTS-2. W pierwszej części pracy zdefiniowano pojęcie innowacyjności regionu i przedstawiono sposoby jej pomiaru. Następnie omówiono uwarunkowania i przesłanki konwergencji/dywergencji innowacyjności w przestrzeni regionalnej. Rozważania teoretyczne sugerują, że problematyka konwergencji w zakresie innowacyjności jest istotnym, ale relatywnie słabo rozpoznanym obszarem badawczym w literaturze ekonomicznej. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki badania konwergencji innowacyjności typu sigma i gamma w grupie regionów europejskich. Próba badawcza składa się z 220 regionów z 22 państw Unii Europejskiej, a także Norwegii, Serbii oraz Szwajcarii. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie procesów dywergencji typu sigma oraz brak zachodzenia procesów gamma konwergencji.
pub/17_1_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kijek, Tomasz, and Anna Matras-Bolibok. "INNOVATIVENESS OF EUROPEAN REGIONAL SPACE: CONVERGENCE OR DIVERGENCE?." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 59-65.
APA (2018). INNOVATIVENESS OF EUROPEAN REGIONAL SPACE: CONVERGENCE OR DIVERGENCE?. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 59-65
ISO 690 KIJEK, Tomasz, MATRAS-BOLIBOK, Anna. INNOVATIVENESS OF EUROPEAN REGIONAL SPACE: CONVERGENCE OR DIVERGENCE?. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 59-65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-59.html