SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 85-94

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Agnieszka Baer-Nawrocka

Poznań University of Life Sciences

ZMIANY W WYDAJNOŚCI PRACY W AGROBIZNESIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: wydajność pracy, agrobiznes, Unia Europejska
abstrakt:
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zmian w wydajności pracy w agrobiznesie oraz scharakteryzowanie współzależności między wydajnością pracy w tym sektorze a wydajnością pracy w gospodarkach narodowych krajów członkowskich UE. Wydajność pracy wyrażona została wartością dodaną brutto przypadającą na jednego pracownika w całym agrobiznesie i jego trzech sferach (I – przemysł wytwarzający środki produkcji i usługi dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, II – rolnictwo, III – przemysł spożywczy). Analiza dotyczy wybranych lat w okresie 1995–2010. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, mimo że zaszły pozytywne zmiany w wydajności pracy w agrobiznesie krajów UE-12, to nadal poziom tej wydajności jest niższy w większości państw UE-15. Główną przyczyną tych różnic jest nadwyżka siły roboczej w rolnictwie większości krajów UE-12. Ponadto w krajach UE-15, zwłaszcza tych z zachodniej i północnej Europy, wykazano mniejsze nierówności w wydajności pracy między agrobiznesem a innymi sektorami gospodarki ogółem.

 

pub/17_1_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona, and Agnieszka Baer-Nawrocka. "CHANGES IN LABOUR PRODUCTIVITY IN THE AGRIBUSINESS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 85-94.
APA (2018). CHANGES IN LABOUR PRODUCTIVITY IN THE AGRIBUSINESS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 85-94
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona, BAER-NAWROCKA, Agnieszka. CHANGES IN LABOUR PRODUCTIVITY IN THE AGRIBUSINESS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 85-94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-85.html