SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 95-102

Anna Nowacka

The State University of Applied Sciences in Płock

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU FINANSOWEMU JAKO ASPEKT ETYCZNY DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

słowa kluczowe: wykluczenie finansowe, etyka biznesu, banki spółdzielcze, klienci
abstrakt:
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów na temat etycznych aspektów działalności banków spółdzielczych w kontekście ograniczania wykluczenia finansowego. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: czy klientom odmawiano świadczenia usług bankowych, jakie były przyczyny tej odmowy, czy banki spółdzielcze oferują usługi bankowości elektronicznej w celu ograniczenia wykluczenia finansowego. Podstawą empiryczną problematyki poruszonej w artykule są studium literatury przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 132 klientów wybranych banków spółdzielczych. W opracowaniu przyjęto założenie, że klienci wykluczeni finansowo to osoby, które mają ograniczony dostęp do produktów i usług oferowanych przez banki spółdzielcze. W celu opracowania wyników badania wykorzystano następujące metody: wskaźniki struktury i test zgodności χ2. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano ogólne konkluzje. Niewielki odsetek klientów badanych banków spółdzielczych napotykał trudności w dostępie do usług bankowych. Wykluczani finansowo klienci to najczęściej mężczyźni stanu wolnego, zamieszkujący tereny wiejskie, prowadzący gospodarstwo rolne lub będący pracownikami fizycznymi. Usługi bankowości elektronicznej nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród klientów banków spółdzielczych, trudno więc wskazać wpływ obrotu bezgotówkowego na poziom wykluczenia finansowego klientów tych instytucji.
pub/17_1_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowacka, Anna. "COUNTERACTING FINANCIAL EXCLUSION AS AN ETHICAL ASPECT OF THE ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS BASED ON OWN RESEARCH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 95-102.
APA (2018). COUNTERACTING FINANCIAL EXCLUSION AS AN ETHICAL ASPECT OF THE ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS BASED ON OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 95-102
ISO 690 NOWACKA, Anna. COUNTERACTING FINANCIAL EXCLUSION AS AN ETHICAL ASPECT OF THE ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS BASED ON OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 95-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-95.html