SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 105-113

Renata Lisowska

University of Lodz

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM W KONTEKŚCIE KREOWANIA ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ

słowa kluczowe: MŚP, narzędzia informatyczne, narzędzia internetowe, zarządzanie MSP, modele biznesowe, orientacja przedsiębiorcza
abstrakt:

W dobie rosnącej konkurencji globalnej obecność małych i średnich przedsiębiorstw w Internecie stała się koniecznością. Podmioty te zaczęły dostrzegać korzyści, jakie mogą uzyskać, stosując nowoczesne narzędzia informatyczne w różnych obszarach swojej działalności.

Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu zastosowania narzędzi informatycznych w różnych obszarach działalności MŚP na kreowanie orientacji przedsiębiorczej. Realizacja tak postawionego celu i weryfikacja hipotezy wymagała z jednej strony przeglądu literatury przedmiotu i dotychczasowych badań dotyczących stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa narzędzi informatycznych w kontekście kreowania orientacji przedsiębiorczej, z drugiej zaś przeprowadzenia badań własnych wśród małych firm. Badania ilościowe przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety w okresie od grudnia 2017 do stycznia 2018 roku techniką CATI wśród 400 małych przedsiębiorstw w Polsce.

 

pub/17_4_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lisowska, Renata. "APPLICATION OF IT TOOLS IN MANAGING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF CREATING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 105-113.
APA (2018). APPLICATION OF IT TOOLS IN MANAGING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF CREATING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 105-113
ISO 690 LISOWSKA, Renata. APPLICATION OF IT TOOLS IN MANAGING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF CREATING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 105-113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-105.html